خروج آمریکا از برجام غرب را بی اعتبار می کند- شماره ششم

روزنامه ‘اونیره’ ارگان اسقف های ایتالیا در آستانه تصمیم ترامپ در رابطه با برجام نوشت: خروج احتمالی آمریکا از برجام برای دیپلماسی اروپا تحقیرکننده است و می تواند منجر به بی اعتبار شدن تمام وعده ها و امضاهای کشورهای غربی شود.