ژاک شیراک درگذشت

ژاک شیراک درگذشت. رئیس جمهوری اسبق فرانسه بیش از ۴۳ سال در عرصه سیاست بود. مخالفت فرانسه با حمله تحت حمایت آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ شیراک را محبوب کرده بود.