گزارش کنگره از تحریم ایران

گزارش کنگره از تحریم ایرانy گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره در مورد ساختار تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده از سال ۲۰۰۵ تا کنون.