ارزیابی روابط روسیه اوکراین

نتیجه ارزیابی روابط روسیه اوکراین طی ماه‌های گذشته حداقل در یک جهت دستآورد مثبت داشت. لغو قراردادهای روسیه با آمریکا نیز به کاهش نگرانی نخواهد انجامید.