فیلم سینمایی لینکلن Lincoln

مرد ما رییس جمهور آمریکای ۴ مارس۱۸۶۱ تا ۱۵ آوریل۱۸۶۵است. دوره ای که کشور درگیر نزاعی بنیان کن شده بود که بواسطه درایت های این شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا، در قالب سازمان دهی جنگ داخلی و پیروزی در آن، از بین بردن برده داری زیر متمم معروف به “سیزده قانون اساسی”اهم کرده هایی است که برای ساختن کاریزمایی تحسین برانگیز مواد خام ارزشمندی محسوب می شوند.