نقد فیلم سینمایی زندگی خصوصی

مرد ما دانه درشتی سیاستمدار است که پایه افکارش به عکس سالیان دور مبتنی است بر منفعت طلبی.پیرو چنین رویه ای نیز درگیر در رابطه ای احساسی-عاطفی با زنی،آن هم خارج از اسلوب عرفی-شرعی شده؛و برای خلاصی از تاوان،زندگی زن را خاتمه می بخشد.