آشوب و تحولات درعراق

آشوب و تحولات در عراق و تظاهرات در آن، باآنکه برخی آن را خودجوش جلوه می‌دهند، اما شواهد نشان می‌دهد طرح پیشنهادی عربستان به آمریکا در حال اجراست.