کتاب زندگی نامه کارل مارکس

کتاب زندگی نامه کارل مارکس «کارل مارکس یک زندگی قرن نوزدهمی» به قلم جاناتان اشپربرط به قلم جاناتان اشپربر تالیف و توسط احمد تدین و شهین احمدی ترجمه شده است.