کتاب دکترین شوک

کتاب دکترین شوک از خانم نائومی کلاین، از دسیسه های سیاسی برای تحمیل سیاست های اقتصادی نامطلوب بر کشوره های مقاوم و تلفات انسانی ناشی از اجرای این گونه سیاست ها توصیفی غنی به دست دهد و از غرور بیجای فریدمن و پیروان دکترینش تصویری نگران کننده به نمایش می گذارد.