ترامپ و ناتوی عربی

در ترامپ و ناتوی عربی، می خوانیم: وی در حال تجمیع جامعه جهانی علیه ایران، و آمریکا در اقدام برای اتحادی نظامی خاورمیانه برابر ایران؛ “ناتوی عربی” شدنی است؟